Davide Galbiati /The Gold and the Ocean / scultpture / béton / 65 cm Davide Galbiati / l'approche / Sculpture / bois / tilleul

Davide Galbiati Sculpteur